Vydavateľstvo Synergie

Sandra Jagemann Eva Christiane Wetterer
Claudia Lazar Monika Cordes
Claudia Lazar Monika Cordes